Preskocit navigáciu

Právna služba


Príslušníci právnej služby sú priamo podriadení veliteľovi PS OS SR.

Príslušníci právnej služby zodpovedajú:

 • za súlad poskytovaných právnych rád a vyhotovovaných posudkov so všeobecnou a internou právnou úpravou,
 • právne posúdenie všetkých zmlúv a písomných záväzkov uzatváraných medzi Veliteľstvom PS OS SR a inými právnymi subjektmi.

Príslušníci právnej služby sú povinní:

 • poskytovať veliteľovi právne rady a pripravovať stanoviská na čo najjednoduchšie, právne bezchybné a záujmy OS SR uprednostňujúce vyriešenie vzniknutých javov, procesov a stavov,
 • poskytovať veliteľovi právne rady a stanoviská k vydávaným rozkazom, nariadeniam a zabezpečovať ich súlad s platným právnym poriadkom,
 • podľa rozhodnutia veliteľa sa podieľať na právnej výchove príslušníkov VePS OS SR, vyšetrovaní mimoriadnych udalostí,
 • hlásiť veliteľovi porušovanie právnych noriem, vojenských predpisov, rozkazov, a nariadení, ktoré zistil,
 • spolupracovať s hlavnými funkcionármi VePS OS SR a navrhovať veliteľovi opatrenia na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, škodám, stratám a úrazom,
 • riešiť podania doručené na VePS OS SR,
 • zúčastňovať sa na práci úrazovej komisie Veliteľstva PS OS SR,
 • viesť evidenciu sťažností, oznámení a podnetov adresovaných Veliteľstvu PS OS SR,
 • podieľať sa po právnej stránke na pripomienkovaní návrhov zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov,
 • poskytovať pomoc orgánom činným v trestnom konaní a súdom v trestno-právnej oblasti,
 • viesť evidenciu riešených disciplinárnych previnení a priestupkov podľa príslušných právnych predpisov v pôsobnosti veliteľa PS OS SR,
 • postupovať na posúdenie Úradu právnych služieb MO SR zložité právne veci s uvedením vlastného stanoviska,
 • poskytovať pomoc komisiám, ktoré určil Veliteľ PS OS SR na vyriešenie škôd.

Skočiť na menu
Share